A Propack Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban Szállító) Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban Ászf)

 

1. Az Ászf érvényessége

Szállító gazdasági tevékenységére, Megrendelővel fennálló üzleti kapcsolatára eltérő írásbeli megállapodás hiányában jelen Ászf, továbbá a magyar jog szabályai irányadók. A jelen Ászf irányadó olyan kérdésekben is, amelyeket a felek közötti írásbeli megállapodás nem rendez eltérően. Jelen Ászf-től eltérő vagy azzal ellentmondó szerződéses feltételek csak abban az esetben érvényesek, ha ehhez a Szállító kifejezetten és írásban hozzájárult. Jelen Ászf. rendelkezései szempontjából szállítás alatt adásvétel és adásvételi szerződés is értendő.

A Szállító - a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:78. § (1) bekezdés szerint - a Megrendelő számára az Ászf tartalmának megismerését az egyedi adásvétel létrejötte és adásvételi szerződés megkötése előtt a www.propack.hu weboldalán lehetővé teszi.

A Szállító fenntartja a jogot, hogy jelen Ászf-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az Ászf módosított szövegét a Szállító szintén a www.propack.hu weboldalon teszi közzé és így biztosítja megismerhetőségét. Az Ászf módosított szövege – az Ászf módosított szövegében megjelölt időponttól, ennek hiányában – a közzététel napjától kezdve a Megrendelőre is alkalmazást nyer.

 

2. Szállítási és fizetési feltételek

A Felek közötti szállítási szerződés azzal jön létre, illetve a szállítás feltételei különös tekintettel a szállítási határidőre, a szállított áru mennyiségére - azzal kerülnek meghatározásra, hogy a Szállító a megrendelést a Megrendelő részére írásban visszaigazolta (Ptk.6:63. § (1) és (5) bek.) vagy - figyelemmel a Felek közötti esetleges szokásos üzleti gyakorlatra is - az utolsó ajánlatnak vagy megrendelésnek megfelelő tartalommal azáltal, hogy Megrendelő az árut átvette.

A szállítási szerződés alapján a Szállító köteles az árut a kikötött időpontig a Megrendelő részére átadni, a Megrendelő pedig köteles az árut átvenni és annak bruttó ellenértéket határidőben megfizetni (Ptk. 6:231. § (1) bek.).

A Szállító az árut megfelelően csomagolva köteles átadni a Megrendelő részére. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie, hogy az árut a fuvarozás ideje alatt megóvja.

A Szállító abban az esetben esik késedelembe, ha a visszaigazolt szállítási határidőt 15 nappal túllépi. Amennyiben a Megrendelő az áru átvételét megtagadja, vagy azzal késedelembe esik, úgy köteles Szállító kárát megtéríteni (Ptk. 6:519. §).

Az áru feletti kárveszély az áru átadásával száll át a Megrendelőre. A Megrendelő innentől viseli az áru fenntartásával vagy karbantartásával kapcsolatos költségeket és innentől viseli azt a kárt, melynek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni (Ptk. 5:22. §).

A Megrendelő köteles az áru vételárát a szabályszerűen kiállított számlán feltüntetett fizetési határidőn belül és a számlán feltüntetett módon (készpénzben vagy banki átutalás útján) hiánytalanul kiegyenlíteni.

A Megrendelő részéről a számla akkor tekinthető megfizetettnek, ha a vételárat készpénzben Szállító részére átadta vagy a vételár összegét Megrendelő bankszámláján jóváírták. A Szállító köteles a Megrendelőt a bankszámlaszámáról tájékoztatni.

A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat fizetésére köteles. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc (8) százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő köteles a Szállítónak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven (40) eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít.

A Szállító számláját a Megrendelő köteles mindig haladéktalanul kifizetni, és amennyiben a Megrendelőnek a termékek tekintetében reklamációja van, a reklamációt külön és utólag kell megoldani, függetlenül a fent említett, az adott számla megfizetésére vonatkozó kötelezettségtől.

A Megrendelő köteles az áru átvételét igazoló szállítólevelet aláírni (Ptk. 6:38. § (1) bek.). A Megrendelő vagy a nevében aláíró személy ennek keretében köteles a szállítólevelet olvashatóan aláírni, címét és személyi igazolvány számát feltüntetni, továbbá - gazdálkodó szervezet esetén - bélyegzővel ellátni. A Megrendelő köteles a szállítólevélen joghatályos (bejegyzett) címét (székhelyét) feltüntetni és annak változásáról a Szállítót írásban haladéktalanul tájékoztatni. Ennek elmaradása esetén a Szállító jogosult a korábbi címre (székhelyre) joghatályosan teljesíteni és a Megrendelő köteles a Szállító ebből eredő valamennyi kárát megtéríteni.

A Megrendelő köteles jelen szerződéses kötelezettségei teljesítését esetlegesen hátrányosan érintő fizetési vagy egyéb akadályokról a Szállítót írásban értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Megrendelő felelős. A Megrendelő és a Szállító ezen felül is köteles kölcsönösen és határidőben tájékoztatni egymást mindazon körülményekről, melyek a Felek szerződésszerű teljesítését korlátozzák vagy akadályozzák.

A Megrendelő fizetési késedelme vagy más szerződésszegése esetén a Szállító jogosult a Megrendelő további rendeléseit a hátralékos tartozás kiegyenlítéséig vagy a szerződésszegő állapot orvoslásáig visszatartani, illetve a Megrendelő rendeléseit csak készpénzben történő egyidejű fizetés mellett teljesíteni.

3. Tulajdonjog-fenntartás

Tartós használatra rendelt termékek esetén Szállító az átadott áru feletti tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. Megrendelő a tulajdonjog-fenntartás ideje alatt az árut köteles rendeltetésszerűen használni, azt nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg, illetve nem rendelkezhet felette.

A Szállító Megrendelő szerződésszegése, így különösen a vételár meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése esetén jogosult a szerződéstől való elállásra és az áru visszavételére. Az áru visszavétele esetén Szállító jogosult Megrendelővel fennálló bármely jogviszonyból eredő lejárt pénzbeli követelését, továbbá a visszavételből eredő és az áru ismételt értékesítéséből, illetve értékvesztéséből eredő költségeket, továbbá az áru használatáért járó használati díjat az áru vételárába beszámítani.

Szállító jelen Ászf-ben meghatározott jogai nem érintik az őt szerződésszegés esetén - különösen jogszabály alapján - megillető egyéb jogosultságait.

4. Szavatosság

A Szállító felelősséget vállal arra, hogy a termékek a teljesítéskor megfelelnek a teljesítéskor hatályos, termékekre vonatkozó leírásnak és a jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak, és azok hibátlanok (kellékszavatosság). A Megrendelő megtagadhatja az áru átvételét, amennyiben az áru azonosíthatatlan (címkézés hiányzik) vagy jogszabályi előírás ellenére a CE (EN) jelölés és szabványszám az áru csomagolásáról hiányzik.

A Megrendelő köteles az árut annak átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül megvizsgálni és esetleges kifogásairól a Szállítót írásban részletesen tájékoztatni. Ennek elmulasztása a Megrendelő részéről a Szállító teljesítésének minőségi és mennyiségi elfogadását jelenti. Rejtett, az áru vizsgálata során nem észlelhető hiba esetén a Megrendelő köteles a Szállítót a hibáról, illetve kifogásairól haladéktalanul tájékoztatni. A Szállító felelősséget vállal arra, hogy a megvásárolt termékek felett más harmadik személynek nincs olyan jogosultsága, mely a Megrendelő tulajdonszerzését korlátozza vagy akadályozza (jogszavatosság).

Amennyiben a Megrendelő az áru átvételének időpontjában nem tesz írásbeli jogfenntartó nyilatkozatot az áru látható vagy közvetlenül érzékelhető hibája vagy hiányossága miatt, úgy a Szállító teljesítése szerződésszerűnek tekintendő és a Megrendelő ebből eredő igényt nem támaszthat.

5. Szerződésszegés

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító az áru ellenértékének késedelmes kiegyenlítése vagy ki nem fizetése esetén jogosult üzletszerűen követelésbehajtással foglalkozó társaságok igénybevételére.

A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy legfeljebb 2 fizetési felszólítás eredménytelenségét követően az áru ellenértékének megfizetése érdekében a Szállító jogi képviselő közreműködését veszi igénybe, melynek többletköltségei teljes egészében a Megrendelőt terhelik. A Megrendelő köteles ezen felül az esetlegesen kezdeményezett hatósági, bírósági illetve végrehajtási eljárások többletköltségeinek és ügyvédi munkadíjának megfizetésére is.

6. Alvállalkozók Igénybevétele

A Szállító szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében jogosult alvállalkozót, almegbízottat vagy más közreműködőt igénybe venni. Szállító az általa igénybevett alvállalkozóért, almegbízottért vagy más közreműködőért úgy felel, mintha maga járt volna el (Ptk. 6:148. § (1) bek.).

7. Titoktartás

Felek kötelezik magukat arra, hogy szerződéses kötelezettségeik teljesítése során mindent megtesznek annak érdekében, hogy egymás üzleti jó hírneve ne sérüljön, illetve cégneve ne szerepeljen jó erkölcsbe ütköző, sértő vagy bármely, egymásra hátrányos módon vagy összefüggésben.

Felek kötelesek a tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti titkot, valamint az egymásra és egymás tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú és bizalmas információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhetnek egymás beleegyezése nélkül harmadik személynek olyan adatot, információt, amelynek köz-lése a Felekre nézve hátrányos következményekkel járna (Ptk. 2:47. §).

8. Vegyes rendelkezések

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító - általános elállás keretében - termékeket kizárólag a számla kiállításától számított 90 napon belül és kizárólag abban az esetben vesz vissza - az eredetihez képest csökkentett, a Szállító által legfeljebb az eredeti vételár 80%-ában meghatározott áron -, amennyiben erre vonatkozóan valamennyi feltételre kiterjedő egyedi megállapodás születik. A vevőnek egyedileg rendelt termékeket visszavételére nincs lehetőség.

Amennyiben a felek írásban jelen Ászf-ben nem érintett kérdésekben és/vagy jelen Ászf-től eltérően állapodnak meg, úgy e megállapodás módosítása is csak írásban érvényes.

Felek kötelesek egymást kölcsönösen tájékoztatni a feleket érintő és a felek jogviszonya szempontjából releváns minden körülményről. Különösen vonatkozik ez a felek székhelyében (lakcímében), telephelyében vagy fióktelepében, továbbá elérhetőségében vagy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett bármilyen változásra.

Felek kinyilvánítják, hogy jelen Ászf, illetve a közöttük fennálló megállapodás teljesítésével kapcsolatosan felmerülő vitáikat békés úton, peres út igénybevételének mellőzésével kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére Szerződő Felek alávetik magukat törvényszéki hatáskörbe tartozó ügyekben a Székesfehérvári Törvényszék, járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyekben a Dunaújvárosi Járásbíróság kizárólagos illetékességének (A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 41. §).

Elavult böngésző

A jobb élmény érdekében tartsa a böngészőjét mindig frissítse Ellenőrizze itt a legújabb verziókat.